วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านระหว่างวันที่ ๙ถึง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเทิง มีการบรรยายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่อาสาปศุสัตว์ ความรู้เรื่องโรคสัตว์เบื้องต้น การพูดในที่ชุมชน และวันสุดท้ายมีการจัดฐานฝึกปฏิบัติงานจริง ตามฐานฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานสัตว์ใหญ่ ฐานสัตว์เล็ก ฐานสัตว์ปีกและฐานการเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำ มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมฝึกจำนวน ๕๒ ราย (อำเภอเทิง ๔๗ ราย อำเภอป่าแดด ๕ ราย)นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิง บรรยายการจัดการเลี้ยงสัตว์ (ฐานสัตว์ใหญ่)
ฝึกการทำวัคซีนไก่ ทุกชนิดอย่างเข้าใจ โดยนายวีรพงษ์ สวยสม เจ้าหน้าที่สัตวบาลจากอำเภอป่าแดด
ฝึกการฉีดวัคซีนและการฉีดยาแบบต่างๆ (ฐานสัตว์ปีก)ควบคุมโดยนายจรูญ วงค์อินหงาว เจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอเทิง
เรียนรู้การจัดการอาหารสัตว์แบบต่างๆ(ฐานการเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำ)โดยนายคณบดี นามชื่อ เจ้าพนักงานสัตวบาล อำเภอเทิงฝึกการลงทะเบียนสุนัขแมวตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฐานสัตว์เล็ก)โดยนายออดี้ ช่างปัด สัตวแพทย์ชำนาญงานฟังบรรยายภาคทฤษฏีในห้องอบรม

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตรวจมาตรฐานฟาร์มผึ้ง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกปฏิบัติการตรวจมาตรฐานฟาร์มผึ้ง ในพื้นที่อำเภอเทิง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓การตรวจสุขภาพแกะประจำปีฟาร์มทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกภายใต้โครงการตามพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสุกร โครงการพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสุกร โครงการพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสุกร เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร เพิ่มรายได้ และอาหารโปรตีนในท้องถิ่นพื้นที่สูง

การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงโครงการพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงโดยนายจรูญ อุตุภรณ์ ปสุสัตว์อำเภอ ดำเนินการอบรมการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงโครงการพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ที่ผ่านมา มีเกษรกรพื้นที่สูงให้ความสนใจเข้าอบรม ๔๐ ราย เพ่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงไก่การจัดการ การป้องกันโรคให้ดีมีประสิทธิ ช่วยเพิ่มอาหารโปรตีนในพื้นที่สูง

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค กระบืออตามพระราชดำริ

ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงออกเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค กระบืออตามพระราชดำริ