วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริจาคโค กระบือ อำเภอแม่สรวย

นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิงและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิิง นำเกษตรกรเข้า ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ตำ บลเจดีย์หลวง
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(นายพินิจ หาญพานิชย์) เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ประมาณ ๖๐๐ คน ซึ่งมี
เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายืมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชดำริและมีความประพฤติดีได้รับมอบกรรมสิทธิ์
จำนวน ๔๕๐ ราย และเกษตรกรที่ได้มอบสัตว์จากการบริจาคของผู้มี
จิตศรัทธา จำนวน ๙๘ ราย เพื่อยืมไปเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์


หมู่ที่ 3 ณ.วัดศรีดอนไชย
กรณีพิเศษให้บริการถึงบ้าน
ม.4 ณ.ศาลาประชาคม

การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ห้วงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เกษตรกร หมู่ที่ 3,4 ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 75 ราย เป็นเงิน 50,400บาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ และติดตามบ่อแก๊สชีวภาพ โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2554


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้า่ร่วมโครงการ ฯ
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2554
พื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลหงาว อำเภอเทิง เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตและขยายท่อนพันธุ์ต่อไป

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ เมื่อวันที่ 21-29 ธันวาคม 2554