วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ และโครงการหลวงผาตั้ง ระหว่างวันที่  23-27 มกราคม  2555 ร อาคารฝึกอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาวฯ บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร
1.หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก
2.หลักสูตรการเลี้ยงสุกร

3.หลักสูตรกองทุนอาหารสัตว์

4.หลักสูตรการเลี้ยงแกะ
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ตำบลปอ อ.เวียงแก่น และ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมรวมทุกกิจกรรม จำนวน 45 คน

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง บุคคลต้นแบบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

ครอบครัวนางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินชีวิต กิจกรรมตามแนวพระบรมราโชวาทของในหลวง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านอีก ๑๐ คน ดูได้จากข่าวพระราชสำนัก คลิกที่นี่