วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ และโครงการหลวงผาตั้ง ระหว่างวันที่  23-27 มกราคม  2555 ร อาคารฝึกอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาวฯ บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร
1.หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก
2.หลักสูตรการเลี้ยงสุกร

3.หลักสูตรกองทุนอาหารสัตว์

4.หลักสูตรการเลี้ยงแกะ
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ตำบลปอ อ.เวียงแก่น และ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมรวมทุกกิจกรรม จำนวน 45 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น