วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริจาคโค กระบือ อำเภอแม่สรวย

นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิงและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิิง นำเกษตรกรเข้า ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ตำ บลเจดีย์หลวง
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(นายพินิจ หาญพานิชย์) เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ประมาณ ๖๐๐ คน ซึ่งมี
เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายืมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชดำริและมีความประพฤติดีได้รับมอบกรรมสิทธิ์
จำนวน ๔๕๐ ราย และเกษตรกรที่ได้มอบสัตว์จากการบริจาคของผู้มี
จิตศรัทธา จำนวน ๙๘ ราย เพื่อยืมไปเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกต่อไป