วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ และติดตามบ่อแก๊สชีวภาพ โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2554


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้า่ร่วมโครงการ ฯ
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2554
พื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลหงาว อำเภอเทิง เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตและขยายท่อนพันธุ์ต่อไป