วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มโค โคนม เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยครั่้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างวันที่ ๐ (ก่อนการฉีดวัคซีน) ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างก่อนการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ การออกปฏิบัติงานครัั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสัตว์ อาสาปศุสัตว์ รวมถึงปศุสัตว์ตำบลเป็นอย่างดี

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2555สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่อำเภอเทิง ในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ และโครงการหลวงผาตั้ง ระหว่างวันที่  23-27 มกราคม  2555 ร อาคารฝึกอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาวฯ บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร
1.หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก
2.หลักสูตรการเลี้ยงสุกร

3.หลักสูตรกองทุนอาหารสัตว์

4.หลักสูตรการเลี้ยงแกะ
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ตำบลปอ อ.เวียงแก่น และ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมรวมทุกกิจกรรม จำนวน 45 คน

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง บุคคลต้นแบบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

ครอบครัวนางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินชีวิต กิจกรรมตามแนวพระบรมราโชวาทของในหลวง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านอีก ๑๐ คน ดูได้จากข่าวพระราชสำนัก คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริจาคโค กระบือ อำเภอแม่สรวย

นายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเทิงและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิิง นำเกษตรกรเข้า ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ตำ บลเจดีย์หลวง
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(นายพินิจ หาญพานิชย์) เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ประมาณ ๖๐๐ คน ซึ่งมี
เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญายืมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกรตามพระราชดำริและมีความประพฤติดีได้รับมอบกรรมสิทธิ์
จำนวน ๔๕๐ ราย และเกษตรกรที่ได้มอบสัตว์จากการบริจาคของผู้มี
จิตศรัทธา จำนวน ๙๘ ราย เพื่อยืมไปเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์


หมู่ที่ 3 ณ.วัดศรีดอนไชย
กรณีพิเศษให้บริการถึงบ้าน
ม.4 ณ.ศาลาประชาคม

การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ห้วงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เกษตรกร หมู่ที่ 3,4 ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 75 ราย เป็นเงิน 50,400บาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554