วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง ออกเก็บตัวอย่างซีรั่มโค โคนม เพื่อส่งตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยครั่้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างวันที่ ๐ (ก่อนการฉีดวัคซีน) ตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างก่อนการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ การออกปฏิบัติงานครัั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสัตว์ อาสาปศุสัตว์ รวมถึงปศุสัตว์ตำบลเป็นอย่างดี

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2555สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่อำเภอเทิง ในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ และโครงการหลวงผาตั้ง ระหว่างวันที่  23-27 มกราคม  2555 ร อาคารฝึกอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาวฯ บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร
1.หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก
2.หลักสูตรการเลี้ยงสุกร

3.หลักสูตรกองทุนอาหารสัตว์

4.หลักสูตรการเลี้ยงแกะ
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ตำบลปอ อ.เวียงแก่น และ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมรวมทุกกิจกรรม จำนวน 45 คน

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง บุคคลต้นแบบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

ครอบครัวนางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานการดำเนินชีวิต กิจกรรมตามแนวพระบรมราโชวาทของในหลวง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านอีก ๑๐ คน ดูได้จากข่าวพระราชสำนัก คลิกที่นี่