วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยคณะวิทยากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ให้คำแนะนำด้านการโภชนาการทางเลือก เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการบริโภคอย่างถูกต้อง เป็นผลดีต่อสุขภาพต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น