วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่าย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จัดฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ เมื่อวันที่ 21-29 ธันวาคม 2554