วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์


หมู่ที่ 3 ณ.วัดศรีดอนไชย
กรณีพิเศษให้บริการถึงบ้าน
ม.4 ณ.ศาลาประชาคม

การให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านปศุสัตว์ห้วงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เกษตรกร หมู่ที่ 3,4 ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 75 ราย เป็นเงิน 50,400บาท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554